Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING DE VINCENT VAN GOGH EXPERIENCE

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de Vincent van Gogh Experience producten van welke aard ook levert aan de opdrachtgever, ook indien deze producten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Bij reservering van één of meer kaartjes (losse kaartverkoop en groepen) dan wel het huren van een accommodatie, afnemen van een excursie, workshop, rondleiding of het kopen van een (museum)artikel geeft de opdrachtgever te kennen van deze Algemene Voorwaarden kennis genomen te hebben en ze te aanvaarden.
 4. Als één of meerdere van deze bepalingen nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige artikelen onverminderd van toepassing en dienen de nietige of vernietigde bepalingen als zodanig te worden aangepast zodat zij de inhoud van die nietige bepalingen zo dicht mogelijk naderen zonder in strijd te zijn met de wet.

Artikel 2.  Definitie Vincent van Gogh Experience

De Stichting Vincent van Gogh Experience (hierna: ‘Vincent van Gogh Experience’) is een organisatie van vrijwilligers die zich primair, maar niet uitsluitend op Den Haag, Scheveningen, de Vliet richting Leidschendam en Delft en omgeving richten. 

Artikel 3. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de daarbij omschreven betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. De opdrachtgever: Een opdrachtgever is een persoon die, of een bedrijf dat, een opdracht verstrekt aan de Vincent van Gogh Experience. 
 2. De opdrachtnemer: Vincent van Gogh Experience
 3. De producten: alle goederen en diensten die de Vincent van Gogh Experience levert.
 4. De dienstverlener: de accommodatieverschaffer of de organisatie, met wie de Vincent van Gogh Experience in opdracht van de opdrachtgever een samenwerkingsovereenkomst aangaat en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst. De locaties/accommodaties die bezocht worden zijn geen eigendom van de Vincent van Gogh Experience.
 5. De overeenkomst: de opdracht van een opdrachtgever aan de Vincent van Gogh Experience om een reservering bij de dienstverlener tot stand te brengen. 
 6. Het kaartje: kaartje/ticket die door de opdrachtgever wordt gekocht om de Vincent van Gogh Experience te bezoeken.

Artikel 4. Omschrijving producten de Vincent van Gogh Experience

 1. Alle activiteiten van de Vincent van Gogh Experience zijn vrijgesteld van BTW. Het gaat om: a. lezingen, b. excursies en c. rondleidingen. Diensten die door, of in opdracht van de stichting worden geleverd hebben als doel hebben de wetenschap of de algemene ontwikkeling te bevorderen. De vergoeding is bestemd om de kosten te dekken.  

Artikel 5. Verkoop van producten

 1. Boekingen komen tot stand wanneer de Vincent van Gogh Experience een schriftelijke reserveringsbevestiging heeft ontvangen van de opdrachtgever, wanneer via de website een kaartje/ticket wordt gekocht en/of door bij schriftelijk bevestigen van de offerte van de Vincent van Gogh Experience. Dit kan via de website of per mail.
 2. Hofcultuur is eigenaar van een aantal producten die wel BTW-plichtig zijn en via de Vincent van Gogh Experience geleverd worden, zoals workshops, het boek ‘De Haagse streken van Vincent van Gogh’ en ‘Vincent van Gogh in The Hague’ en de verkoop van overige museumartikelen en de verhuur van locaties. Voor deze artikelen zal Hofcultuur de financiële afwikkeling verzorgen. 
 3. Bij een excursie of rondleiding is vrijwel altijd een gids aanwezig. Op de website staan ook gratis producten, zoals fietstochten en wandeling die uiteraard zonder gids zijn.
 4. De Vincent van Gogh Experience zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
 5. Bij excursies of rondleidingen geldt een maximaal toegestane capaciteit. 
 6. Bij het verstrekken van een opdracht is de opdrachtgever verplicht om de naam, het telefoonnummer en het e-mail adres van tenminste één contactpersoon te geven.
 7. Doorverkoop van het product kan alleen met goedkeuring van de Vincent van Gogh Experience gebeuren.
 8. In geval van een excursie of rondleiding dient de voltallige groep uiterlijk 5 minuten vóór de afgesproken tijd op de overeengekomen locatie aanwezig te zijn.
 9. Mocht de groep van de opdrachtgever niet aanwezig zijn op de afgesproken tijd en plaats dan zal de gids/gastheer/gastvrouw maximaal 15 minuten wachten en de excursie of rondleiding alsnog uitvoeren, tenzij aansluitend aan de oorspronkelijk afgesproken tijd de vrijwilliger niet voldoende tijd heeft om de excursie of rondleiding alsnog uit te voeren.
 10. Kinderen tot 13 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van (een van) de ouder(s) dan wel een andere bevoegde begeleider aan een activiteit van de Vincent van Gogh Experience deelnemen, tenzij anders is overeengekomen zoals bijvoorbeeld tijdens een kinderworkshop.
 11. Kinderen zijn en blijven te allen tijde de verantwoordelijkheid van de ouder of begeleider. De Vincent van Gogh Experience aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
 12. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen, tenzij het een zogenoemde ‘hulphond’ betreft, hetgeen de eigenaar dient te kunnen aantonen aan de hand van de ‘registratie hulphond’. 
 13. De Vincent van Gogh Experience is gerechtigd en bevoegd om een persoon, die zich misdraagt of in kennelijke staat verkeert – zulks uitsluitend ter beoordeling van de vrijwilligers en organisatie van de Vincent van Gogh Experience – te (doen) verwijderen.
 14. Het is niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken. 
 15. Iedere bezoeker van de Vincent van Gogh Experience dient alle aanwijzingen van de Vincent van Gogh Experience en/of haar vrijwilligers stipt en zonder uitstel op te volgen.
 16. Hofcultuur is gerechtigd om voor opdrachten van de Vincent van Gogh Experience bemiddelingskosten en commissies in rekening te brengen.
 17. Prijzen van de gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd.
 18. Alle aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk (inclusief aanbiedingen via internet), zijn vrijblijvend.
 19. Geleverde geschenkbonnen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 20. Opdrachtgever vrijwaart de Vincent van Gogh Experience tegen alle aanspraken van derden ter zake van door de Vincent van Gogh Experience aan opdrachtgever geleverde museumartikelen en/of verpakkingen, waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht de oorzaak of tijdstip van ontstaan.

Artikel 6. Betaling 

 1. Kaartjes voor een bezoek aan een activiteit van de Vincent van Gogh Experience kunnen via internet, aan de balie in de Vincent van Gogh Experience geboekt en betaald worden. Men kan ook telefonisch reserveren. 
 2. Betaling geschiedt door voldoening van de verschuldigde bedragen op de bankrekening van de Vincent van Gogh Experience, contant of per pinbetaling.
 3. Alle facturen voor reserveringen van producten van de Vincent van Gogh Experience dienen binnen de gestelde termijn volledig betaald te zijn, zonder enig beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking. Alleen met schriftelijke instemming van de Vincent van Gogh Experience kan hiervan bij hoge uitzondering afgeweken worden. In dat geval dienen achteraf toegezonden facturen binnen een week na factuurdatum betaald te worden. 
 4. Binnen veertien dagen na het verstrekken van de opdracht dient door de opdrachtgever 50% van de verschuldigde bedragen te zijn voldaan.
 5. Het restant van de verschuldigde bedragen dient uiterlijk veertien dagen voor de aanvang van de gereserveerde dienst betaald te zijn.
 6. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is vertragingsrente verschuldigd. Voorts heeft de Vincent van Gogh Experience het recht haar verplichting tot leveren op te schorten totdat het verschuldigde is voldaan. 
 7. Administratiekosten kunnen in rekening worden gebracht. Vanaf een 2e herinnering voor een openstaande post zal in ieder geval € 25,00 worden berekend aan de opdrachtgever. 
 8. De Vincent van Gogh Experience zal zorg dragen voor overboeking van de gelden aan de dienstverlener.
 9. De Vincent van Gogh Experience houdt het geld tijdelijk onder zich voor de dienstverlener maar wordt door ontvangst van de verschuldigde bedragen in geen geval partij bij mogelijke onenigheid tussen dienstverlener en opdrachtgever. 
 10. Bij groepsbezoek aan bijvoorbeeld historische tuinen of hofjes dient de groep als zodanig bij elkaar te blijven. Indien de gids zich naar een andere tuin begeeft of naar buiten, dienen allen uit de groep onverwijld te volgen. Het is niet toegestaan om in een tuin na te blijven. De gids wijst uit de groep een hekkensluiter -mits er geen tweede gids van de Vincent van Gogh Experience aanwezig is- die steeds als laatste een tuin verlaat. De privacy van aanwonenden dient voorts te worden gerespecteerd, het is niet toegestaan om bij bewoners naar binnen te gluren. Ook is het niet toegestaan zich buiten de paden te begeven.

Artikel 7. Annuleringen 

 1. De opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren door een schriftelijke en gedateerde kennisgeving te zenden aan de Vincent van Gogh Experience. Dit kan per mail.
 2. Bij annulering langer dan 1 maand voor aanvangsdatum is 25% van de totale reservering verschuldigd; binnen 1 maand maar langer dan 14 dagen voor de aanvangsdatum is 50% van de totale reservering verschuldigd en indien binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum annulering plaatsvindt is het volledige bedrag van het gereserveerde product verschuldigd.
 3. Bij annulering voordat levering heeft plaatsgevonden, worden de eventuele als gevolg van de annulering opgelopen kosten in rekening gebracht, ongeacht of de annulering binnen de daarvoor gestelde tijd wordt gedaan. 
 4. In geval van een (weers)afhankelijke excursie, zoals een boottocht of wandeling is het mogelijk een annuleringskosten verzekering af te sluiten ter waarde van €25. Dit houdt in dat men tot drie uur voor de excursie telefonisch en/of per e-mail kan annuleren of de excursie in de agenda verplaatsen, mits naast de premie voor deze garantie alle kosten overeenkomstig volledig zijn voldaan. De annuleringskosten verzekering geldt evenwel niet voor de eventueel bestelde catering.
 5. Bestelde catering mag tot uiterlijk 48 uur voor de datum van het gereserveerde product aangepast dan wel geannuleerd worden. Daarna kunnen er geen aanpassingen meer worden gemaakt.
 6. Voor wijzigingen in de reserveringen die door de Vincent van Gogh Experience worden verwerkt, worden wijzigingskosten in rekening gebracht. Eventuele wijzigingskosten die de leverancier in rekening brengt, worden aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De Vincent van Gogh Experience aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de dienstverlener of voor de kwaliteit van het buitenterrein, geluidsoverlast rond en in de accommodatie, noch voor de juistheid van de door de dienstverlener verstrekte informatie. 
 2. Indien de opdrachtgever er niet in slaagt om problemen die zich voordoen op te lossen via de dienstverlener, zal de Vincent van Gogh Experience onverplicht en zonder aanvaarding van aansprakelijkheid proberen om te bemiddelen dan wel om een voor de opdrachtgever acceptabele oplossing voor het probleem te vinden. 
 3. De Vincent van Gogh Experience aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele overboekingen bij de dienstverlener, maar zal te allen tijde behulpzaam zijn met het oplossen van het probleem.
 4. De Vincent van Gogh Experience is nimmer aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan van de bezoeker, behoudens indien ontstaan door opzet of grove schuld van de Vincent van Gogh Experience dan wel haar vrijwilligers.
 5. Uitzondering hierop is de uit de wettelijke aansprakelijkheid voortvloeiende verplichting tot schadevergoeding in geval van aantoonbare opzet of grove schuld. De schadevergoeding voortvloeiend uit deze wettelijke aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door de W.A.-verzekering van de Vincent van Gogh Experience wordt gedekt.
 6. De Vincent van Gogh Experience is nimmer aansprakelijk voor schade aan de persoon of zaken van de passagier ontstaan bij het betreden van een steiger of een van de accommodaties, waarmee de stichting activiteiten organiseert. De bezoeker betreedt de steiger en/of andere accomodaties geheel op eigen risico.
 7. De Vincent van Gogh Experience is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door vertraging voor aanvang van en/of tijdens het leveren van de goederen (zoals rondvaart, excursies, rondleidingen, workshops via Hofcultuur, verhuur van de accommodaties via Hofcultuur etc.).
 8. Voor zover De Vincent van Gogh Experience aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor de directe schade en nimmer voor enige gevolgschade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering gedekt wordt.
 9. Voor zover de Vincent van Gogh Experience aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.
 10. Indien de Vincent van Gogh Experience door overmacht het gereserveerde product niet kan uitvoeren zoals besproken bij de reservering dan is zij slechts gehouden om a) een alternatief te bieden of b) de eventueel al betaalde kosten te restitueren, maar zij is niet verplicht tot het betalen van enige schadevergoeding.
 11. De bezoeker is aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade aan eigendommen van de Vincent van Gogh Experience, haar vrijwilligers en/of derden, waaronder tevens begrepen medebezoekers.
 12. Eventuele klachten dienen uiterlijk 48 uur na het geleverde product (bijvoorbeeld verhuur accommodatie, excursie, workshop, rondleiding) schriftelijk bij de Vincent van Gogh Experience of Hofcultuurte worden ingediend.
 13. Klachten die mondeling worden gemeld of later dan 2 dagen na het geleverde product worden ingediend, zullen niet meer in behandeling worden genomen.
 14. Klachten met betrekking tot de kwaliteit van het gereserveerde zal de Vincent van Gogh Experience voor afhandeling doorsturen naar de dienstverlener. 
 15. De Vincent van Gogh Experience is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte informatie met betrekking tot de kwaliteit van het gereserveerde / geleverde, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid door de Vincent van Gogh Experience. 
 16. Voor zover de Vincent van Gogh Experience zelf tekort schiet en de opdrachtgever daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de Vincent van Gogh Experience beperkt tot maximaal 25% van het gefactureerde bedrag. 
 17. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de opdrachtgever is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een annuleringskosten verzekering dan wel ziektekosten verzekering) worden uitgesloten.
 18. De Vincent van Gogh Experience is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden, of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener, vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk zijn bevestigd. 
 19. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten aanzien van het personeel en de vrijwilligers van de Vincent van Gogh Experience en/of door deze ingeschakelde derde(n). 

Artikel 10. Overmacht 

 1. DeVincent van Gogh Experience behoudt zich het recht voor om producten, zoals accommodatie, excursie of rondleiding te wijzigen wanneer onvoorziene omstandigheden dit vereisen. 
 2. Als ontbindende voorwaarde geldt een situatie van overmacht zoals – maar niet beperkt tot – uitzonderlijke weersomstandigheden (harde wind, storm, onweer, ijsgang) waardoor de levering van een dienst wordt belemmerd c.q. onmogelijk wordt. 
 3. Of van een ontbindende voorwaarde sprake is, is uitsluitend ter beoordeling van de gids en de organisatie van de Vincent van Gogh Experience.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode voortduurt tot na het verstrijken van de (na-)leveringstermijn, hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

Artikel 11.  Ontbinding, wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten 

 1. De buitengerechtelijke kosten, verbonden aan een eventuele incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor rekening van opdrachtgever of opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het betreffende factuurbedrag met een minimum van € 25,00 per factuur. 
 2. In geval van faillissement, surséance van betaling, beslaglegging, of onder curatele stelling wordt de overeenkomst automatisch ontbonden.
 3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de Vincent van Gogh Experience geleden schade en gevolgschade. 

Artikel 12. Toepasselijk recht / interpretatie tekst

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor bijzondere activiteiten of diensten kunnen afwijkende en/of aanvullende voorwaarden worden gehanteerd. 
 3. De Vincent van Gogh Experience is niet verantwoordelijk voor (schrijf-)fouten en vergissingen in de door de Vincent van Gogh Experience gepubliceerde en/of verstrekte informatie. 
 4. Bij het afnemen van producten waarbij de Vincent van Gogh Experience bemiddelt geldt dat de opdrachtgever tevens gehouden is aan de Algemene Voorwaarden van de de dienstverlener. Hij of zij is verplicht hier zelfstandig kennis van te hebben genomen en deze te aanvaarden.
 5. Alle geschillen tussen opdrachtgever/opdrachtgever en de Vincent van Gogh Experience Den Haag, die niet door partijen onderling kunnen worden opgelost, dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in Den Haag. 

Aldus opgemaakt en vastgesteld te Den Haag, januari 2023