Op activiteiten van de Vincent van Gogh Experience zijn de volgende voorwaarden van toepassing. De Vincent van Gogh Experience is te gast in een van de locaties van het Buitenmuseum. Daarom komen de algemene voorwaarden grotendeels overeen.

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING VINCENT VAN GOGH EXPERIENCE

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de Vincent van Gogh Experience producten van welke aard ook levert aan de opdrachtgever, ook indien deze producten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Bij reservering van één of meer kaartjes (losse kaartverkoop en groepen) dan wel het huren van een accommodatie, afnemen van een excursie, workshop, rondleiding of het kopen van een (museum)artikel geeft de opdrachtgever te kennen van deze Algemene Voorwaarden kennis genomen te hebben en ze te aanvaarden.
 4. Als één of meerdere van deze bepalingen nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige artikelen onverminderd van toepassing en dienen de nietige of vernietigde bepalingen als zodanig te worden aangepast zodat zij de inhoud van die nietige bepalingen zo dicht mogelijk naderen zonder in strijd te zijn met de wet

Artikel 2.  Definitie Vincent van Gogh Experience

De Vincent van Gogh Experience (hierna VvGE) is een vrijwilligersorganisatie die het Haagse werk van Vincent van Gogh op de kaart zet in Den Haag en omgeving.

Artikel 3. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de daarbij omschreven betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. De opdrachtgever: Een opdrachtgever is een persoon die, of een bedrijf dat, een opdracht verstrekt aan de VvGE. 
 2. De opdrachtnemer: Buitenmuseum
 3. De producten: alle goederen en diensten die de VvGE levert.
 4. De dienstverlener: de accommodatieverschaffer of de organisatie, met wie de VvGE in opdracht van de opdrachtgever een samenwerkingsovereenkomst aangaat en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst. Dit kan tevens één van de accommodaties zijn die onder 1. genoemd worden en die deel uitmaken van de VvGE. De VvGE kan tevens eigenaar zijn van producten en diensten die zij zelf voortbrengt.
 5. De overeenkomst: de opdracht van een opdrachtgever aan de VvGE om een reservering bij de dienstverlener tot stand te brengen. 
 6. Het kaartje: kaartje/ticket die door de opdrachtgever wordt gekocht om de VvGE te bezoeken.

Artikel 4. Omschrijving producten VvGE

De VvGE verkoopt en levert verschillende producten. De VvGE houdt zich primair bezig met: 

 1. exploitatie van het museum (losse kaartverkoop bezoekers); 
 2. organisatie van excursies, workshops, concerten en rondleidingen; 
 3. verkoop van artikelen, m.n. museumartikelen, zoals boeken, tijdschriften, brochures en toeristische artikelen.
 4. verhuur locaties.

Artikel 5. Verkoop van producten

 1. Boekingen komen tot stand wanneer de VvGE een schriftelijke reserveringsbevestiging heeft ontvangen van de opdrachtgever en/of door het schriftelijk bevestigen van de offerte van de VvGE. Dit kan zowel per post als per mail.
 2. Bij verhuur is altijd  een gastheer/-vrouw aanwezig
 3. Bij een excursie of rondleiding is vrijwel altijd een gids aanwezig. 
 4. De VvGE zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. In dat kader worden de accommodaties en de geleverde producten, zoals excursies, rondleidingen en de te verkopen artikelen door de VvGE met enige regelmaat gecontroleerd.
 5. Bij de verhuur van een accommodatie en het reserveren van een excursie of rondleiding geldt een maximaal toegestane capaciteit. 
 6. Bij het verstrekken van een opdracht is de opdrachtgever verplicht om de naam, het telefoonnummer en het e-mail adres van tenminste één contactpersoon te geven.
 7. Doorverkoop van het product kan alleen met goedkeuring van de VvGE gebeuren.
 8. In geval van een excursie of rondleiding dient de voltallige groep uiterlijk 15 minuten vóór de afgesproken tijd op de overeengekomen locatie aanwezig te zijn.
 9. Mocht de groep van de opdrachtgever niet aanwezig zijn op de afgesproken tijd en plaats dan zal de gids/gastheer/gastvrouw maximaal 15 minuten wachten en de excursie of rondleiding alsnog uitvoeren, tenzij aansluitend aan de oorspronkelijk afgesproken tijd de vrijwilliger niet voldoende tijd heeft om de excursie of rondleiding alsnog uit te voeren.
 10. Kinderen tot 16 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van (een van) de ouder(s) dan wel een andere bevoegde begeleider aan een activiteit van de VvGE deelnemen.
 11. Kinderen zijn en blijven te allen tijde de verantwoordelijkheid van de ouder of begeleider. De VvGE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
 12. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen, tenzij het een zogenoemde ‘hulphond’ betreft, hetgeen de eigenaar dient te kunnen aantonen aan de hand van de ‘registratie hulphond’. Bij verhuur van de accommodatie aan groepen kan van deze bepaling afgeweken worden, zulks in overleg met de voltallige groep.
 13. De opdrachtgever is verplicht om de accommodatie schoon op te leveren. Wanneer dit niet gebeurt zal de dienstverlener via de VvGE schoonmaakkosten in rekening brengen. De VvGE zal hierover bemiddelingskosten in rekening brengen.
 14. De VvGE is gerechtigd en bevoegd om een persoon, die zich misdraagt of in kennelijke staat verkeert – zulks uitsluitend ter beoordeling van de vrijwilligers en organisatie van de VvGE – te (doen) verwijderen.
 15. Het is niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken.
 16. Het is niet toegestaan om zonder toestemming de stijltuinen achter de panden van de Dunne Bierkade te betreden. Toestemming kan worden verkregen na overleg met het personeel of de vrijwilligers van de VvGE of de accommodatieverstrekker. 
 17. Iedere bezoeker van de VvGE dient alle aanwijzingen van de VvGE en/of haar vrijwilligers stipt en zonder uitstel op te volgen.
 18. Het is niet toegestaan voor groepen en/of de gids om af te wijken van het middenpad van het Heilige Geesthofje. 
 19. De VvGE is gerechtigd bemiddelingskosten en commissies in rekening te brengen.
 20. Prijzen van de gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijziging zal per omgaande door de VvGE worden medegedeeld en doorberekend. Dergelijke wijzigingen, hebben geen betrekking op producten die reeds zijn aangeschaft maar nog niet zijn afgeleverd. 
 21. Alle aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk (inclusief aanbiedingen via internet), zijn vrijblijvend.
 22. Museumartikelen anders dan geschenkbonnen kunnen binnen 14 dagen na levering op vertoon van de verkoopbon of factuur worden geretourneerd, mits ongebruikt en in originele staat. 
 23. Geleverde geschenkbonnen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 24. Opdrachtgever vrijwaart de VvGE tegen alle aanspraken van derden ter zake van door de VvGE aan opdrachtgever geleverde museumartikelen en/of verpakkingen, waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht de oorzaak of tijdstip van ontstaan.

Artikel 6. Betaling 

 1. Kaartjes voor een bezoek aan het museum kunnen via internet, aan de balie in de VvGE (Jan van Goyenhuis en/of Paulus Potterhuis) of bij de VVV geboekt en betaald worden. Men kan ook telefonisch reserveren. 
 2. De minimale facturering voor de accommodatie bedraagt de huurprijs voor minimaal een dagdeel, ongeacht of deze tijd daadwerkelijk door de opdrachtgever gereserveerd wordt of niet. 
 3. Betaling geschiedt door voldoening van de verschuldigde bedragen op de bankrekening van de VvGE, contant of per pinbetaling.
 4. Alle facturen voor reserveringen van producten van de VvGE dienen binnen de gestelde termijn volledig betaald te zijn, zonder enig beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking. Alleen met schriftelijke instemming van de VvGE kan hiervan bij hoge uitzondering afgeweken worden. In dat geval dienen achteraf toegezonden facturen binnen een week na factuurdatum betaald te worden. 
 5. Binnen veertien dagen na het verstrekken van de opdracht dient door de opdrachtgever 50% van de verschuldigde bedragen te zijn voldaan.
 6. Het restant van de verschuldigde bedragen dient uiterlijk veertien dagen voor de aanvang van de gereserveerde dienst betaald te zijn.
 7. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is vertragingsrente verschuldigd. Voorts heeft de VvGE het recht haar verplichting tot leveren op te schorten totdat het verschuldigde is voldaan. 
 8. Administratiekosten kunnen in rekening worden gebracht. Vanaf een 2e herinnering voor een openstaande post zal in ieder geval € 25,00 worden berekend aan de opdrachtgever. 
 9. De VvGE zal zorg dragen voor overboeking van de gelden aan de dienstverlener.
 10. De VvGE houdt het geld tijdelijk onder zich voor de dienstverlener maar wordt door ontvangst van de verschuldigde bedragen in geen geval partij bij mogelijke onenigheid tussen dienstverlener en opdrachtgever. 
 11. Bij groepsbezoek aan de historische tuinen dient de groep als zodanig bij elkaar te blijven. Indien de gids zich naar een andere tuin begeeft of naar buiten, dienen allen uit de groep onverwijld te volgen, het is niet toegestaan om in een tuin na te blijven. De gids wijst uit de groep een hekkesluiter aan die steeds als laatste een tuin verlaat. De privacy van aanwonenden dient voorts te worden gerespecteerd, het is niet toegestaan om bij bewoners naar binnen te gluren. Ook is het niet toegestaan zich buiten de paden te begeven.
 12. Bij groepsbezoek aan het Van Balckeneynde Huis dient de groep als zodanig bij elkaar te blijven. Indien de gids zich naar een andere ruimte in het huis begeeft of naar buiten, dienen allen uit de groep onverwijld te volgen, het is niet toegestaan om in een ruimte na te blijven. De gids wijst uit de groep een hekkesluiter aan die steeds als laatste een ruimte verlaat.

Artikel 7. Annuleringen 

 1. De opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren door een schriftelijke en gedateerde kennisgeving te zenden aan Buitenmuseum. 
 2. Bij annulering langer dan 1 maand voor aanvangsdatum is 25% van de totale reservering verschuldigd; binnen 1 maand maar langer dan 14 dagen voor de aanvangsdatum is 50% van de totale reservering verschuldigd en indien binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum annulering plaatsvindt is het volledige bedrag van het gereserveerde product verschuldigd.
 3. Bij annulering voordat levering heeft plaatsgevonden, worden de eventuele als gevolg van de annulering opgelopen kosten in rekening gebracht, ongeacht of de annulering binnen de daarvoor gestelde tijd wordt gedaan. 
 4. In geval van een (weers)afhankelijke excursie, zoals een boottocht of wandeling is het mogelijk een annuleringskosten verzekering af te sluiten ter waarde van €25. Dit houdt in dat men tot drie uur voor de excursie telefonisch en/of per e-mail kan annuleren of de excursie in de agenda verplaatsen, mits naast de premie voor deze garantie alle kosten overeenkomstig volledig zijn voldaan. De annuleringskosten verzekering geldt evenwel niet voor de eventueel bestelde catering.
 5. Bestelde catering mag tot uiterlijk 48 uur voor de datum van het gereserveerde product aangepast dan wel geannuleerd worden. Daarna kunnen er geen aanpassingen meer worden gemaakt.
 6. Voor wijzigingen in de reserveringen die door de VvGE worden verwerkt, worden wijzigingskosten in rekening gebracht. Eventuele wijzigingskosten die de leverancier in rekening brengt, worden aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De VvGE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de dienstverlener of voor de kwaliteit van het buitenterrein, geluidsoverlast rond en in de accommodatie, noch voor de juistheid van de door de dienstverlener verstrekte informatie. 
 2. Indien de opdrachtgever er niet in slaagt om problemen die zich voordoen op te lossen via de dienstverlener, zal de VvGE onverplicht en zonder aanvaarding van aansprakelijkheid proberen om te bemiddelen dan wel om een voor de opdrachtgever acceptabele oplossing voor het probleem te vinden. 
 3. De VvGE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele overboekingen bij de dienstverlener, maar zal te allen tijde behulpzaam zijn met het oplossen van het probleem.
 4. De VvGE is nimmer aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan van de bezoeker, behoudens indien ontstaan door opzet of grove schuld van de VvGE dan wel haar vrijwilligers.
 5. Uitzondering hierop is de uit de wettelijke aansprakelijkheid voortvloeiende verplichting tot schadevergoeding in geval van aantoonbare opzet of grove schuld. De schadevergoeding voortvloeiend uit deze wettelijke aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door de W.A.-verzekering van de VvGE wordt gedekt.
 6. De VvGE is nimmer aansprakelijk voor schade aan de persoon of zaken van de passagier ontstaan bij het betreden van de steiger of een van de accommodaties, zoals de museumboot. De bezoeker betreedt de steiger en/of de museumboot geheel op eigen risico. Deze bepaling geldt op dezelfde wijze voor het betreden van de overige locaties van de VvGE en het terrein.
 7. De VvGE is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door vertraging voor aanvang van en/of tijdens het leveren van de goederen (zoals rondvaart, excursies, rondleidingen, workshops, verhuur van de accommodaties).
 8. Voor zover de VvGE aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor de directe schade en nimmer voor enige gevolgschade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering gedekt wordt.
 9. Voor zover de VvGE aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.
 10. Indien de VvGE door overmacht het gereserveerde product niet kan uitvoeren zoals besproken bij de reservering dan is zij slechts gehouden om a) een alternatief te bieden of b) de eventueel al betaalde kosten te restitueren, maar zij is niet verplicht tot het betalen van enige schadevergoeding.
 11. De bezoeker is aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade aan eigendommen van de VvGE, haar vrijwilligers en/of derden, waaronder tevens begrepen medebezoekers.
 12. Eventuele klachten dienen uiterlijk 48 uur na het geleverde product (bijvoorbeeld verhuur accommodatie, excursie, workshop, rondleiding) schriftelijk bij de VvGE te worden ingediend.
 13. Klachten die mondeling worden gemeld of later dan 2 dagen na het geleverde product worden ingediend, zullen niet meer in behandeling worden genomen.
 14. Klachten met betrekking tot de kwaliteit van het gereserveerde zal de VvGE voor afhandeling doorsturen naar de dienstverlener. 
 15. De VvGE is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte informatie met betrekking tot de kwaliteit van het gereserveerde / geleverde, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid door de VvGE. 
 16. Voor zover de VvGE zelf tekort schiet en de opdrachtgever daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de VvGE beperkt tot maximaal 25% van het gefactureerde bedrag. 
 17. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de opdrachtgever is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een annuleringskosten verzekering dan wel ziektekosten verzekering) worden uitgesloten.
 18. De VvGE is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden, of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener, vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk zijn bevestigd. 
 19. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten aanzien van het personeel en de vrijwilligers van de VvGE en/of door deze ingeschakelde derde(n). 

Artikel 10. Overmacht 

 1. De VvGE behoudt zich het recht voor om producten, zoals accommodatie, excursie of rondleiding te wijzigen wanneer onvoorziene omstandigheden dit vereisen. 
 2. Als ontbindende voorwaarde geldt een situatie van overmacht zoals – maar niet beperkt tot – uitzonderlijke weersomstandigheden (harde wind, storm, onweer, ijsgang) waardoor de levering van een dienst wordt belemmerd c.q. onmogelijk wordt. 
 3. Of van een ontbindende voorwaarde sprake is, is uitsluitend ter beoordeling van de gids en de organisatie van de VvGE.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode voortduurt tot na het verstrijken van de (na-)leveringstermijn, hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

Artikel 11.  Ontbinding, wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten 

 1. De buitengerechtelijke kosten, verbonden aan een eventuele incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor rekening van opdrachtgever of opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het betreffende factuurbedrag met een minimum van € 25,00 per factuur. 
 2. In geval van faillissement, surséance van betaling, beslaglegging, of onder curatele stelling wordt de overeenkomst automatisch ontbonden.
 3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de VvGE geleden schade en gevolgschade. 

Artikel 12. Toepasselijk recht / interpretatie tekst

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor bijzondere activiteiten of diensten kunnen afwijkende en/of aanvullende voorwaarden worden gehanteerd. 
 3. De VvGE is niet verantwoordelijk voor (schrijf-)fouten en vergissingen in de door de VvGE gepubliceerde en/of verstrekte informatie. 
 4. Bij het afnemen van producten waarbij de VvGE bemiddelt geldt dat de opdrachtgever tevens gehouden is aan de Algemene Voorwaarden van de de dienstverlener. Hij of zij is verplicht hier zelfstandig kennis van te hebben genomen en deze te aanvaarden.
 5. Alle geschillen tussen opdrachtgever/opdrachtgever en de VvGE Den Haag, die niet door partijen onderling kunnen worden opgelost, dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in Den Haag. 

Aldus opgemaakt en vastgesteld te Den Haag, september 2017 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

Definitieve versie 1 mei 2021